סעיף 125 ד לפקודת מס הכנסה

הי חברים בפוסט זה ארחיב על סעיף 125 ד לפקודת מס הכנסה – 
הטבת מס מרווחי הון לגמלאים.

סעיף 125 ד’ קובע הטבות מס ייחודיות בעת משיכת כספי חיסכון עבור גמלאים.

שנולדו לפני תאריך 01/01/1948
הטבת המס הייחודית המתאפשרת למשקיעים באפיקי ההשקעה הבאים:
1)תוכניות חיסכון ופקדונות.
2)פוליסות חיסכון של חברות הביטוח.
מה המס הנהוג כיום בשוק ההון?
מס רווחי הון הקבוע כיום בישראל עומד על 25% מהרווח הריאלי כלומר,(רווח בניכוי האינפלציה) בעת מכירת רוב ניירות הערך ומוצרי החיסכון, או 15%מהרווח הנומינאלי בעת מכירת איגרת חוב או פקדון, שאינם צמודים למדד.


מהי הטבת המס המגולמת בסעיף 125 ד’

מהי הטבת המס המגולמת בסעיף 125 ד’?

גובה הטבת המס מתעדכנת אחת לשנה, והיא עומדת בשנת 2018 על 13,320
ש”ח הטבת מס ליחיד, ועל 16,320 ש”ח הטבת מס לזוג.
הטבות המס לפי סעיף 125 ד’ תקפות לכל מי שנולד לפני ה 1.1.1948-
באופן הבא:
1. כל אדם אשר הוא או בת זוגתו נולדו לפני 1.1.1948 , זכאי להטבת מס
ליחיד.
2. במידה ושני בני הזוג יחד נולדו לפני 1.1.1948 , הם זכאים להטבת מס
לזוג.

עיקרי הפקודה

(א) בסעיף זה –
“המועד הקובע” – יום כ”ז בטבת התשס”ג ) 1 בינואר 2003 😉
“התקרה המוטבת” – סכום של 62,160 שקלים חדשים לשנה )נכון לשנת 2018 .)
“ריבית” – ריבית המשתלמת על פיקדון בתאגיד בנקאי או על תוכנית חיסכון.
(ב) יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס לא עלתה על התקרה המוטבת, זכאי לניכוי
בסך של 9,720 שקלים חדשים )נכון לשנת 2018 ( )בסעיף זה – הניכוי המותר( מהכנסתו
החייבת מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית; ואולם אם עלתה הכנסתו והכנסת בן
זוגו בשנת המס על התקרה המוטבת, יהיה זכאי לניכוי מתואם; לעניין זה, “ניכוי מתואם”-
הניכוי המותר, לאחר שהופחת ממנו הסכום שבו עלתה הכנסתו החייבת בשנת המס של
היחיד ושל בן זוגו, על התקרה המוטבת.
(ג)
( 1 ) יחיד שבשנת המס הגיעו הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל
פרישה, התשס”ד- 2004 )בסעיף קטן זה – גיל פרישת חובה(, ובמועד הקובע מלאו לאחד
מהם 55 שנים, זכאי לניכוי בסך של 13,320 שקלים חדשים )נכון לשנת 2018 ( מהכנסתו
מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.
( 2 ) יחיד שבשנת המס הגיעו הוא ובן זוגו לגיל פרישת חובה ובמועד הקובע מלאו להם 55
שנים, זכאי, במקום הניכוי כאמור בפסקה
( 1 ), לניכוי בסך של 16,320 שקלים חדשים (נכון
לשנת 2018 ) מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.

והכי חשוב שתדעו 
אני באופן אישי מטפל ללקוחותיי הרלוונטיים במכירה הרעיונית בסוף השנה כדי לנצל באופן
אופטימלי את הטבת המס אליה הם זכאי וממציא להם מחברת הביטוח את טופס 867
לצורך תיאום המס מול פקיד השומה

גיל ברדה- מומחה השקעות והגנות למשפחה.
0508-355230

צור קשר