אז מה זה בעצם מדד המחירים לצרכן? שוק ההון למתחילים שיעור מספר 2


הי חברים 
כלכלה למתחילים – והפעם: מדד המחירים לצרכן…
לפי ההגדרה מדובר “במדד המודד את אחוז השינוי החל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית סל קבוע של מצרכים
ושירותים, המייצג את התצרוכת הממוצעת של משקי הבית.” ובמילים פשוטות …קבעו סל צריכה חודשי ממוצע של משק בית של מוצרי בסיס (ביגוד,הנעלה, פירות, ירקות, דלק, שרותי צריכה כמו תרבות, בידור, דיור ועוד…) וכל חודש בודקים את אחוז השינוי שלו ממחיר הבסיס.
מדד המחירים לצרכן נקבע מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וממנו ניתן להסיק את הצמיחה של המשק הישראלי.


השימושים בו הנם:
1)הצמדה למדד של תשלומים (שעליהם נקבע מראש כי יוצמדו למדד), הלוואות, משכנתאות, אגרות-חוב ודמי מזונות.
2)בסיס לחישובים של תוספת יוקר: תשלום שמקבלים שכירים כפיצוי לעלייה ביוקר המחיה, אם הושג הסכם בין המעסיק למועסק בנוגע לתשלום שכזה. בדרך כלל התוספת מחושבת לפי מדד המחירים לצרכן.
3)אמצעי למעקב אחר ההתפתחויות במשק.
4)עלייה במדד המחירים לצרכן פירושה אינפלציה, וכי ירידה במדד משמעה דפלציה.

מהי הטבת המס המגולמת בסעיף 125 ד’?


צור קשר