אז מה זה בעצם אג”ח…? שוק ההון למתחילים שיעור 3


הי חברים 
כלכלה למתחילים – והפעם: אג”ח 
אגרת חוב, היא תעודת התחייבות, או בשפה פשוטה הלוואה בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פירעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
אני כאדם פרטי יכול ללכת לבנק לבקש הלוואה… חברות יכולות לבקש הלוואות מהבנקים וגם יכולות לגייס כסף מהציבור על ידי הנפקה של אגרת חוב.
איגרת חוב שמונפקת על ידי חברות נקראת:
אג”ח קונצרנית.
רמת הסיכון שמגלמת האיגרת נקבעת על פי החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה ומקדימות תשלומי האיגרת על פני התחייבויות אחרות של החברה.
דירוג איגרת החוב אשר נקבע ע”י חברות הדירוג (בארץ פועלות בתחום החברות מדרוג ומעלות) עוזר למשקעים להעריך את סיכון האגרת והתשואה הנדרשת


איגרת חוב שמונפקת על ידי הממשלה נקראת אג”ח ממשלתי.
הממשלה מנפיקה אגרות חוב על מנת להשיג מימון תוספות לתקציב הממשלתי מעבר להכנסותיה ממיסים. 
כיום נסחרים בבורסה מספר סוגים של איגרות חוב ממשלתיות:
שחר – איגרות חוב בריבית קבועה, שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן.
גילון- איגרות חוב בריבית משתנה, שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן. הריבית המשתנה נקבעת על פי ממוצע משוקלל של התשואה לפדיון שמניבות סדרות נבחרות של מק”מ .
גליל- איגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן.
מקמ- מלוה קצר מועד שיקלי על מנת לספוג עודפי כספים מהמשק.


צור קשר